ดาวน์โหลดฟรี
Scan and Download Whoscall

นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

บริษัท โกโกลุค (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” “พวกเรา”) ผู้ให้บริการฮูส์คอลล์ แอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้จะเรียกแอปพลิเคชันฮูส์คอลล์ว่า “Whoscall” หรือ “แอปพลิเคชัน)

1. บทนำ

เรามีความยินดีที่ท่านสนใจ Whoscall และบริการต่างๆ ที่เราได้ให้บริการ และเราเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แชร์ และเปิดเผย เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นานเพียงใด และใครที่เราจะนำข้อมูลไปเปิดเผย สิทธิต่างๆ ของท่าน และข้อมูลในการติดต่อเรา ในการที่ท่านใช้ Whoscall ท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงการให้บริการของบริษัท (ปรากฏตามลิงค์ https://whoscall.com/en-US/support/terms/) และได้ยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการให้บริการของบริษัท และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการ Whoscall และลบหรือนำแอปพลิเคชันนี้ออกไปจากอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สิทธิของท่าน” ได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 7. ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำนิยาม คำนิยามต่างๆ ที่ใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำนิยามที่ใช้ในข้อตกลงการให้บริการของบริษัท เว้นแต่จะได้มีการกำหนดคำนิยามเอาไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดศึกษาข้อตกลงการให้บริการของบริษัทได้ที่ https://whoscall.com/en-US/support/terms/ ซึ่งท่านจะได้พบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของท่านก่อนที่ท่านจะตัดสินใจส่งข้อมูลมาให้เรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แชร์ และเปิดเผย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวด้านล่างนี้)

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามแฝง เพศ อายุ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ แอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น IP Address, MAC address, Cookie ID, ที่อยู่ และตำแหน่ง GPS
 • ข้อมูลของผู้ใช้ (User Data) หมายเลขหรือรหัสของผู้โทร (Caller ID) เช่น Query log (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) เวลา วันที่ ระยะเวลาการ - โทร ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูลการเช้าชมหน้าต่างๆ ในแอปพลิเคชัน วันที่และเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน

“ข้อมูลของผู้ใช้” (User Data) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านที่ท่านได้ส่งผ่านระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ตามสิทธิในการเข้าถึงซึ่งข้อมูล และข้อมูลที่ท่านได้เลือกที่จะอัพโหลดไว้บน Whoscall ด้วยความยินยอมของท่านเอง โดยผ่าน User Experience Optimization ของ Whoscall เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ของเรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน Log ในการค้นหา หรือ Log ที่ท่านบล็อกไว้ หมายเหตุต่างๆ เกี่ยวกับเบอร์โทรที่เกี่ยวกับท่านหรือที่ได้ติดต่อกับท่าน ตำแหน่ง GPS หรือคุณภาพการให้บริการสื่อสารซึ่งจะถูกพิจารณาหรือตัดสินโดยระบบในขณะที่ท่านเข้าถึง Whoscall และคีย์เวิร์ดที่ท่านใช้ค้นหาบริการต่างๆ ของ Whoscall รวมถึงประวัติการซื้อบริการของเรา “หมายเลขหรือรหัสของผู้โทร” (Caller ID) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกส่งออกตามที่ท่านได้เลือก (เช่น ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เราโดยสมัครใจ) และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ส่งให้แก่เราเพื่อเป็นรหัสของผู้ใช้บริการ Whoscall ทั้งนี้ ท่านได้ตกลงให้เราสามารถรีวิวและอ่าน “Caller ID SMS Format” ซึ่งอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้ เพื่อที่เราจะได้ให้ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ให้บริการ โดยข้อมูลดังกล่าว จะแสดงบน Whoscall Caller ID ในรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เช่น ชื่อของท่าน เบอร์โทรของท่าน และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน จากขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการของเรา จากการที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันของเรา ตามที่ท่านได้ตกลงกับเราเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลการติดต่อของท่าน และรวมถึงจากข้อมูลที่ได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา หรือท่านกับ Whoscall ในบางกรณี เราอาจจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เพื่อที่จะพัฒนาการให้บริการของเรา และเพื่อที่จะทำให้ท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของบริษัท เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (users’ account)
 • เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ท่าน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามพันธะสัญญา เช่น เพื่อที่จะทราบว่าใครเป็นผู้ที่เข้าใช้งาน Whoscall หรือเข้าถึงอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์สแปม หรือการคาดการณ์ว่าเป็นหมายเลขสแปม
 • เพื่อการให้บริการของเรา Whoscall อาจแชร์ข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกเพื่อการให้บริการต่างๆ ของ Whoscall
 • เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการหลักของ Whoscall เมื่อท่านได้แชร์ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทร ข้อมูลนี้ จะช่วยให้เราสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการค้นหาตัวตนผู้โทร และเพิ่มประสิทธิภาพบริการป้องกันสแปมของเรา
 • เพื่อช่วยให้เราแสดงผลตอบกลับไปยังท่านได้ทันทีเพื่อค้นหาตัวตนของผู้โทร
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ปรับปรุงคุณภาพของบริการพื้นฐานรวมถึงการวิจัยในอนาคตและพัฒนาฟังก์ชั่นในการให้บริการใหม่ๆ
 • เพื่อรวบรวมและสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวและและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน
 • เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือคุณภาพ Whoscall ให้ดีขึ้น และช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้บริการต่างๆ ของเรา เราทุ่มเทที่จะให้บริการท่านแบบเฉพาะเจาจง เช่น การส่งเมล์แจ้งเตือนท่าน หรือจัดหาสินค้าให้ท่านตามความชื่นชอบหรือข้อจำกัดของท่าน
 • เพื่อศึกษาและรวบรวมสถิติของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อที่จะได้อัพเกรดคุณภาพบริการของ Whoscall และปรับบริการให้เหมาะสม (เช่น โฆษณาและเนื้อหาที่เหมาะกับความชื่นชอบของท่าน)
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและ integrate เราจะเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เราเก็บรวบรวมไว้ยัง server ของเรา หรือ server กลาง ซึ่งบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ใช้งาน ระบบเครือข่าย ระบบเว็บไซต์ ชนิด และ อิดิชันของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ Whoscall ได้ให้มา
 • เพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้และเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้น) เพื่อที่จะแจ้งพาสเวิร์ดให้กับท่าน เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านเป็นผู้ใช้โทรศัพท์ของท่านในการเข้าถึงบริการของ Whoscall
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหาย ปกป้องทรัพย์สินและสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก โดยการสงวนรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยต่อสาธารณะและต่อบุคคลใดๆ หรือป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมเกิดขึ้น (ในกรณีที่กฏหมายกำหนด)

5. ใครบ้างที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่าน

เราจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะประมวลผลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับกับเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค backend engineer เดเวลอปเปอร์นอกบริษัทด้านเทคนิค สมาชิกทีมผลิตภัณฑ์ และบุคคลภายนอกใดๆ ที่เป็นผู้ให้บริการ บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซึ่งบริการต่างๆ ของเราและแอปพลิเคชัน
 • หน่วยงานสาธารณะ องค์กรกับกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิตามกฎหมาย ที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ขายทรัพย์สิน หรือล้มละลายเราไม่อาจห้ามไม่ให้มีการซื้อขายกิจการ โอน หรือเปลี่ยนมือ ไม่ว่าด้วยลักษณะอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ User Data หรือ Caller ID อาจถูกเข้าถึงหรือได้รับโดยบุคคลภายนอกได้

6. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิกของเรา หรือใช้บริการของเราอยู่ และเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะยุติความสัมพันธ์กับเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างน้อย 10 ปี หรือนานกว่านั้น เท่าที่จำเป็นสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี้ ระยะเวลาที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ จะขึ้นอยู่กับอายุความและกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่าน

ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ได้ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งกฎหมายและภายใต้นโยบายของเรา สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือท่านยังคงได้ประโยชน์จากสัญญานั้นอยู่ หรือโดยสภาพแล้วไม่อาจถอนความยินยอมได้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม เราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้ ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือคำขอนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นใด หรือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาลให้สามารถปฏิเสธได้

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้น จะต้องให้ไว้กับเราเพื่อให้เราสามารถให้บริการกับท่านได้ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เราผ่าน Whoscall Caller ID Data ได้ โปรดเข้าใจว่า หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ บริการ ต่างๆ ของ Whoscall อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

ถ้าท่านปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ยอมรับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะหยุดใช้ Whoscall หรือบริการต่างๆ จากเรา และติดต่อมายังแผนกบริการลูกค้าผ่าน service@gogolook.com แต่ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Whoscall ได้อีกต่อไป ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน

"บริษัท" ใส่ใจในการปกป้องข้อมูล เช่นเดียวกับความเป็นอิสระเหนือข้อมูลของคุณ ความปลอดภัยของ "ข้อมูลผู้ใช้" (ซึ่งรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ใช้ส่งมาให้เราเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของ "บริษัท" หากคุณต้องการลบ “ข้อมูลผู้ใช้” ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดติดต่อเราทาง service@gogolook.com Whoscall จะประมวลผลคำขอของคุณ และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในการให้บริการภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว

8. วิธีการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 7. ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ service@gogolook.com

9. ความปลอดภัย

เราใส่ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้มาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายท้องถิ่นภายใต้เขตอำนาจศาลที่บริษัทของเราตั้งอยู่ได้กำหนดไว้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการของเรา ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของเราเชื่อถือได้ เราใช้เทคโนโลยี AES double encryption ซึ่งเป็นการเข้ารหัสมาตรฐานขั้นสูงแบบสมมาตรสำหรับผู้ใช้งาน และ SSL encrypt ในระหว่างที่มีการส่งผ่านข้อมูล ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เราจะถูกรวบรวมไว้แบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราเคร่งครัดกับข้อมูลของผู้ใช้และจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกวิถีทางที่ทำได้ Whoscall จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างผิดกฎหมายให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความยินยอมนั้น เพียงเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ท่านสามารถยกเลิกหรือปฏิเสธการให้ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การให้บริการก็จะถูกจำกัดเช่นกัน

ท่านยอมรับว่า ข้อความหรือความเห็นใดๆ หรือเว็บไซต์ที่คุณแชร์บนแอปพลิเคชันของเราจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลใดที่ท่านเลือกที่จะให้กับเราในข้อความหรือความเห็น จะส่งผลต่อระดับข้อมูลที่ท่านต้องการให้ผู้ใช้อื่นทราบเกี่ยวกับตัวของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านใช้ชื่อที่ไม่ระบุตัวตนและปกป้องข้อมูลอ่อนไหวของท่าน ในขณะเดียวกัน เราก็จะส่งเสริมให้ท่านและผู้ใช้งาน Whoscall ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลในข้อความและความเห็นของตน

เราอาจจะให้ผู้ให้บริการอื่นช่วยจัดการหรือจัดให้มีซึ่งบริการของ Whoscall แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการอื่นนั้นเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อไปยังท่านหากข้อมูลไม่ได้ถูกเข้ารหัสไว้ เว้นแต่จะจำเป็นต้องให้ผู้บริการอื่นดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการเฉพาะสำหรับท่าน ตามที่ท่านได้ตกลงแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้รับอีเมล์จาก Whoscall Service บริษัทที่ให้บริการจัดการด้านอีเมล์ซึ่งจ้างโดยเรา จะเข้าถึงข้อมูลอีเมล์ของท่าน โดยเราจะร้องขอให้ผู้ให้บริการนั้นให้คำรับรองกับเราเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่เข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะเก็บข้อมูลแบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงเก็บข้อมูล log ระหว่างผู้ให้บริการเพียงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่เราจะได้ยกระดับการให้บริการของเรา

เราจะนำ User Data กับ Caller ID มารวมกันกับข้อมูลของผู้ใช้ Whoscall อื่นๆ ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เกี่ยวข้องได้ ภายใต้เทคโนโลยี De-identification (การลบหรือพลางชื่อเพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้) ตราบเท่าที่เรายังต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านอยู่ ทั้งนี้ ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน จะไม่รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะเก็บแยกและเข้ารหัสไว้ โดย log ที่เกี่ยวข้องจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลขแบบสุ่ม ในฐานข้อมูลของ Whoscall นั้น เราได้ทุ่มเทเพื่อทำให้การ De-identification ด้วยการใช้ชุดตัวเลขหลายหลักเพื่อพลางข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งานของผู้เยี่ยมชม Whoscall เช่น การเสิร์ชหาข้อมูลหรือการเข้าถึงระบบของท่าน จะถูกระบุตัวและเก็บ log ในวิธีเดียวกัน และจะนำไปวิเคราะห์ จัดกลุ่ม และระบุตัวตนแบบชุดตัวเลขหลายฐาน โปรดทราบว่า บริการของ Whoscall จะไม่เก็บบันทึก รวบรวม หรือเก็บข้อมูลการโทรของท่านเพื่อทำให้ท่านได้รับความเสี่ยงหรือเป็นผลร้ายกับท่าน

10. การส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งหรือถูกเก็บรักษาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพรมแดนอื่น เมืองอื่น หรือรัฐอื่น ที่ไม่ใช่เขตพรมแดนที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งอาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับเมืองที่ท่านอยู่ ถ้าท่านอยู่ในประเทศอื่น ที่มิใช่ประเทศไทย และท่านได้เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้กับเรา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงประมวลผลในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

11. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

แอปพลิเคชัน Whoscall นี้ อาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจจะเป็นของบุคคลภายนอก เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้ ดังนั้น หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางบริการของ Whoscall เราหวังว่าท่านจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อความประกาศของเว็บไซต์นั้นๆ อย่างระมัดระวัง

12. เว็บไซต์ปลอม หรือหลอกลวง

เราให้ความใส่ใจกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล หรือเว็บไซต์ปลอมหรือหลอกลวง เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันดับแรก เราจะไม่มีการถามท่านถึงข้อมูลบัตรเครดิตการ์ด บัญชีผู้ใช้ พาสเวิร์ด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นใดของท่านผ่านทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่สามารถระบุว่าเป็นเราได้ ไม่ว่าจะในตอนนี้หรือในอนาคต

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำให้เป็นปัจจุบันขึ้นเป็นครั้งคราว Whoscall จะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของเราบนเว็บไซต์ https://whoscall.com/th-TH/support/android/privacy/?region=TH และบน แอปพลิเคชัน Whoscall การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลทันทีในวันที่ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับใหม่ซึ่งได้มีการลงประกาศแจ้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเข้ามายังบริการต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณได้ตกลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา และยอมรับที่จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับประกาศที่เปลี่ยนแปลงนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านต้องหยุดใช้บริการต่างๆ หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องใดๆ ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรารวมถึงนโยบายอื่นๆ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่